Konkurs Nuaire

Regulamin Konkursu

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Najstarszy Nuaire” jest firma Biogenet.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dn. 01 grudnia 2016.
 3. Celem konkursu jest znalezienie najstarszych ciągle wykorzystywanych urządzeń produkowanych przez firmę NuAire Inc. Z USA.
 4. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy użytkownicy urządzeń firmy NuAire Inc. z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§2 Organizacja konkursu

 1. Rejestracja urządzeń oraz przesłanie zgłoszenia odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://www.biogenet.pl/konkurs-nuaire.html
 2. Zgłoszenie stanowi zdjęcie oryginalnej tabliczki znamionowej urządzenia produkcji firmy NuAire Inc. wraz z danymi użytkownika danego urządzenia wymaganymi w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Dane osobowe przekazywane w formularzu to: Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej, miejsce użytkowania urządzenia (Katedra, Zakład), adres miejsca użytkowania urządzenia, telefon służbowy osoby zgłaszającej, email służbowy osoby zgłaszającej.
 4. Zdjęcie przesłane na konkurs musi umożliwiać jednoznaczne określenie modelu urządzenia, jego numeru seryjnego oraz roku produkcji.
 5. Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego urządzenia przez jednego użytkownika.
 6. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach urządzeń: a. komory laminarne, b. inkubatory CO2, c. zamrażarki niskotemperaturowe -86°C.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • złożenie oświadczenia bycia bezpośrednim użytkownikiem zgłaszanego urządzenia firmy NuAire Inc.,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od firmy Biogenet,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęcia tabliczki znamionowej na podstronach strony www.biogenet.pl oraz www.e-biogenet.pl.
  • Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji.
 8. W przypadku zgłoszenia tego samego urządzenia przez kilku użytkowników pierwszeństwo i ważność zgłoszenia określa data i czas jego przesłania.
 9. Każdy z użytkowników może dokonać tylko jednego zgłoszenia pojedynczego urządzenia w każdej z kategorii.
 10. Każde ze zgłoszeń po jego otrzymaniu jest weryfikowane przez pracowników firmy Biogenet z udziałem przedstawicieli firmy Nuaire Inc w celu ustalenia poprawności przesłanych informacji o urządzeniu.
 11. Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2017 roku.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2017.

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Informacja na temat nagród dostępne są na stronie http://www.biogenet.pl/konkurs-nuaire.html.
 2. Każde z ważnych i zweryfikowanych zgłoszeń premiowane jest nagrodą niespodzianką przesyłaną bezpłatnie do bezpośredniego użytkownika urządzenia, który nadesłał ważne zgłoszenie konkursowe.
 3. Kapituła Konkursowa składać się będzie z pracowników firmy Biogenet oraz przedstawicieli firmy Nuaire Inc.
 4. Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów:
  • Roku produkcji urządzenia,
  • Numeru seryjnego urządzenia,
  • Modelu urządzenia,
 5. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
 6. Użytkownicy najstarszych urządzeń w każdej z kategorii otrzymają nagrody zgodnie ze swoim pisemnym wyborem z puli nagród konkursowych jak w punkcie 1.
 7. Nagrody główne w każdej z kategorii to 30% upustu od ceny cennikowej obowiązującej w dniu złożenia zamówienia na wyszczególnione urządzenia tj.
  • Dla kategorii – komory laminarne – 30% upustu na komorę laminarną Biohazard model NU543-400E lub nagroda zamienna z puli nagród dodatkowych.
  • Dla kategorii – inkubatory CO2 – 30% upustu na inkubator CO2 model NU-5810E lub nagroda zamienna z puli nagród dodatkowych.
  • Dla kategorii – zamrażarki niskotemperaturowe – 30% upustu na zamrażarkę model NU-99578E lub nagroda zamienna z puli nagród dodatkowych.
 8. Jeśli użytkownik, którego urządzenie okaże się najstarszym w danej kategorii w swoim pisemnym wyborze wskaże na nagrodę z puli nagród dodatkowych będzie miał on prawo do zakupu wybranej nagrody dodatkowej w cenie 1,00 PLN brutto.
 9. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.biogenet.pl/konkurs-nuaire.html oraz w materiałach reklamowych firmy Biogenet.
 10. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.biogenet.pl/konkurs-nuaire.html.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Formularz zgłoszeniowy

25 - 5 =

Strefa producenta Wybierz producenta i przejdź do jego prezentacji

Najnowszy katalog ofertowy 2023 - 2024

Zawartość cnb_search
Zawartość cnb_user
Zawartość cnb_mail
Zawartość cnb_call